Sjægtelaugets organisering

Hjarbæk Sjægtelaug opstod engang i 70erne og har siden fungeret efter nogle ekstremt solide og nagelfaste retningslinier, - og som der redegøres for i denne "Laugsskraa" .

Laugsskraaen


Hjarbæk Sjægtelaug er et tilfældigt sammenrend af folk med interesse for i fællesskab at videreudvikle Limfjordens fjordkultur, - primært som den kommer til udtryk ved at sejle og vedligeholde et antal limfjordssjægte.

Medlemmer af lauget er besætningerne på de både, der deltager i sommerens sejladser og som er registreret i laugets sjægteregister på laugets hjemmeside www.sjægt.dk .

Ligeledes er personer, der deltager i laugets arbejdsudvalg eller iøvrigt bidrager med tjenester af en eller anden art, - også af social art, - at betragte som laugsmedlemmer, uanset om de er tilknyttet nogen båd eller ej.

Aktive både fremgår af laugets sjægteregister som sammen med oversigten over udvalg og udvalgsmedlemmer kan findes under kontaktoplysningerne på Sjægtelaugets hjemmeside www.sjægt.dk .

Arbejdet og aktiviteter i sjægtelauget udføres og koordineres således af ovennævnte udvalg, som kan oprettes og nedlægges efter behov på sjægtelaugets forårsmøde, der er øverste besluttende organ.

Et udvalg skal bestå af mindst en person. Den øverstnævnte af medlemmerne i et udvalg er formand/tovholder for udvalget og tegner sjægtelauget fsa. angår de aktiviteter udvalget beskæftiger sig med.

Et udvalgsmedlem kan efter aftale med øverstnævnte i udvalget ligeledes tegne sjægtelauget fsa. de aktiviteter udvalget beskæftiger sig med.

Til at koordinere arbejdet mellem udvalgene og til overordnet at tegne sjægtelauget overfor såvel myndigheder som pengeinstitutter og offentlige som private aktører i bred almindelighed vælges og godkendes på forårsmødet en laugskoordinator.

Laugskoordinatoren kan sammenkalde de øverstnævnte til et koordinationsudvalg om ønskelig. Laugskoordinatoren modtager IKKE laugets egne anerkendelser eller hædersbevisninger.  

Til at varetage Sjægtelaugets financer vælges der en kassemester og -vogter, som nidkært skal holde styr på laugets fælles kassebeholdning.

Sjægtelaugets forårsmøde er øverste besluttende organ og afholdes hvert år den 2. lørdag i marts kl. 14. Stedet meddeles senest 14 dage før på laugets hjemmeside og via maillisten for medlemmerne. Alle der opfylder medlemskriterierne nævnt i afsnittene 2 og 3 kan deltage i forårsmødet.

Forårsmødet indledes med at laugskoordinatoren byder velkommen og sørger for, at der vælges en dirigent, der som det første vælger en referent.

Herefter aflægger laugskoordinatoren, alle førstnævnte og kassemesteren beretning for det forgangne års aktiviteter. Rækkefølgen fremgår af hjemmesiden. Kassemesteren fremlægger skriftligt regnskab og kan altid bidrage med bilag om dette måtte ønskes.

Alle funktioner, udvalg og udvalgsmedlemmer er valgt for et år ad gangen. Ændringer noteres til referat. Beretninger godkendes af forsamlingen og føres til referat. Hvis forsamlingens bifald til en ændring eller en beretning bliver lidt for spredt kan enhver deltager forlange afstemning. Dette sker ved håndsoprækning, så ingen intrigant nidding kan putte sig.

Referatet fra forårsmødet incl. regnskab offentliggøres her på siden samt i "Ankertovskrogen", som er laugets årsskrift, der altid vil være at finde på hjemmesiden.

I tilfælde af nedlæggelse af sjægtelauget er der udfærdiget et testamente for laugets aktiver. 

 

 

 

Den ældste kendte laugsskrå er Københavns Tømrer- laug´s fra 1515,  og hvor retningslinierne for laugets virke er nedfældet.

Altså mere end 500 år gamle. Læs mere om disse på tømrer- laugets hjemmeside,   - klik her ....